ناشید

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


نمونه سوالات اخلاق حرفه اي در مديريت بارويکرد اسلامي رشته ي مديريت دولتي
 

1 . اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی
‎ Rating: 3.5 – 11 votesمعرفی : کتابچه نمونه سوالات اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی پیام نور www.pnueb.com/…/sq/…/اخلاق-حرفه-ای-در-مدیریت-با-رویکرد-اسلامیمجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم درس اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی می
باشد که به صورت کاملا طبقه بندی شده در رشته مخصوص به خود و در یک فایل قرار داده
شده است. این کتابچه هر ترم به روز رسانی شده و آخرین سوالات پایان ترم پیام نور در …
 

2 . نمونه سوالات اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی
‎ Rating: 3 – 12 votesمعرفی : کتابچه نمونه سوالات اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی پیام نور
مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم درس اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی می
باشد که به صورت کاملا طبقه بندی شده در رشته مخصوص به خود و در یک فایل قرار داده
شده است. این کتابچه هر ترم به روز رسانی شده و آخرین سوالات پایان ترم پیام نور در …
 

3 . سوالات اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد پیام نور : نمونه سوالات اخلاق …
‎31 آگوست … این مجموعه کاملترین پکیج نمونه سوال درس اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی
رشته مدیریت دولتی در اینترنت می باشد. (نکته مهم: به هیچ وجه نمونه … [PDF]اي در
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺳﻼﻣﯽ bayanbox.ir/view//درسنامه-اخلاق-حرفه-ای-در-مدیریت-با-
رویکرد-اسلامی.pdf ي. اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ. اي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺳﻼﻣﯽ. ﻣﺪرس.
 

4 . دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور رشته مدیریت بازرگانی
‎اصول حسابداری 2 دانلود , اقتصاد خرد دانلود رایگان , اقتصاد کلان دانلود رایگان , زبان
تخصصی اقتصاد و مدیریت , مالیه عمومی دانلود رایگان , مبانی روش تحقیق دانلود ,
مدیریت رفتار سازمانی دانلود , آمار و احتمالات دانلود , اصول حسابداری 3 نمونه , سوال
بازاریابی بین الملل , حسابرسی 1 حسابرسی 1 پیام , بانک سوال حقوق اساسی دانلود

 

5 . دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور رشته مدیریت دولتی – بیست فایل
‎لطفا دروس اخلاق حرفه ای درمدیریت بارویکرد اسلامی وروانشناسی سازمانی مخصوص
رشته مدیریت دولتی رو هم بزارید با تشکر واقعا سایتتون حرف نداره. سودابه. توضيح
تشريحي. بهنام. سلام خواهشن نمونه سوالات روانشناسی سازمانها رشته مدیرت دولتی رو هم
بزارید. سامی. فکنم روانشناسی سازمانی جدیده سوالش نباشه. سامی. فکنم روانشناسی …[PDF]
 

6 . ﺟﺰوء اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺆﻟﻒ: دﮐﺘﺮ – دانشگاه پیام نور
‎2. اﺧﻼق. ﺣﺮﻓﻪ. يا. در. ﯾﻣﺪ. ﯾﺮ. ﺖ. ﺑﺎ. ﯾرو. ﮑﺮد. اﺳﻼﻣ. ﯽ. اﺧﻼق. ﺣﺮﻓﻪ. يا. در. ﯾﻣﺪ. ﯾﺮ. ﺖ. ﺑﺎ. ﯾرو. ﮑﺮد. pnu.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=6fa80c78-50dc-446c-887a…اﺳﻼﻣ. ﯽ. (. ﻣﻨﺒﻊ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ). دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر. روح. ا… ﺣﺴﯿﻨﯽ … ﺎﯾ. ﮐﺎرﮔﺬار. ﯾﺑﺎ. ﺪ.
داﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎ. ﺑﺘﻮاﻧﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ. را. ﺑﻪ. ﺳﻌﺎدت. ﻣﺎد. ي. و. ﻣﻌﻨﻮ. ي. ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ،. ﯿﯿﺗﺒ. ﻦ. ﯽﻣ. ﮐﻨﺪ . در ﮐﺘﺎب. ﺣﺎﺿﺮ
اﺧﻼق و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ در ادراه ﺟﻮاﻣﻊ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و اﺑﻌﺎد آن. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد.[PDF]
 

7 . طراحی الگوی ارزش‌های رقابتی اخلاقی برای مدیران نظام اداری ایران
‎ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. دوﻟﺘ. ﯽ ﻧﯿﺰ. ﺑﺎ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪه. اي. در. (ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ). ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي ارزش. ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺧﻼﻗﯽ
ﺑﺮاي. ﻣﺪﯾﺮان. ﻧﻈﺎم اداري اﯾﺮان. داود ﺣﻖ. ﺧﻮاه. 1،. دﮐﺘﺮ. ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻮﺳﯽ. ﺧﺎﻧﯽ. 2. ،. دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﻣﻌﻤﺎرزاده. 1. ، دﮐﺘﺮ. اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﮐﺎﻇﻤﯽ. 3 .1. ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ،. واﺣﺪﻗﺰوﯾﻦ. ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ،. ﻗﺰوﯾﻦ
، اﯾﺮان .2. ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻬﺮان،اﯾﺮان .3. ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﯾﻊ،. واﺣﺪ
ﻗﺰوﯾﻦ.[PDF]
 

8 . ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش دوﻟ – همایش
‎ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش دوﻟﺘﯽ اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﻬﺮ. ﺗﻬﺮان. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﺘﯿ. ﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ. 92. ﻧﻔﺮ از ﻣﺮﺑﯿﺎن. (. 51. ﻣﺮد و. 41.
زن) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ. 50. ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ. ‘ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎددﻫﯽ و
. ﯾﺎدﮔﯿﺮي. ‘ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﻓﺮدي و اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ) ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ. رواﯾﯽ ﺻﻮري و آﻟﻔﺎ. ي …
 

9 . پايان نامه‌هاي دفاع شده
‎۹۶/۱۱/۳۰, دکتر احمد سعيدنيا, بازآفريني فضاهاي شهري بافتهاي تاريخي شهرهاي كهن
با رويكرد فرهنگ مبنا(موردپژوهشي:مجموعه ي تاريخي سبزه ميدان و بازار يهوديها-محله ي
… دکتر علي صادقي, ارائه الگويي جهت انتخاب استراتژي هاي ميانجيگري در خط مشي
گذاري عمومي متناسب با ماهيت شكست هاي خط مشي, مديريت دولتي – تصميم گيري و خط

 

10 . رئیس دبیرخانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
‎بررسی و مقایسه مهارتهای حرفه ای استادان رشته های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه های www.iausari.ac.ir/Public/WebSite_Menu_Content/DMC.aspx?…آزاد اسلامی استان مازندران(1390) با اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا. …. اخلاق حرفه
 NS