ناشید
                                      

                                                                    ADS


جدول ويسکوزيته آب
 

1 . ویسکوزیته و چگالی آب در ۱ اتمسفر – گودمن
‎بازگشت. جدول ویسکوزیته و چگالی آب در ۱ اتمسفر. Copy%20o4 ویسکوزیته و
چگالی آب در ۱ اتمسفر. تگها :جدول ویسکوزیته و چگالی آب در 1 اتمسفر, چگالی آب,
چگالی آب در 1 اتمسفر, ویسکوزیته. محصولات گلدمن. محصولات گلدمن. محصولات
شرکت گلدمن دارای بهترین کیفیت ساخت و مطابق استاندارد های روز دنیا می باشد
 

2 . گرانروی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
‎واحد گران‌روی حرکتی در دستگاه متریک m^2/s است. در واحد CGS اما این واحد متفاوت
است و به افتخار دانشمند گرانقدر استوکس، به همین نام یعنی استوکس نامگذاری شده
است. روابط زیر برقرار است. 1 St=1 cm^2/s=10^(-4) m^2/s; 1 cSt=1 mm^2/s=10^(-
6) m^2/s; به عنوان مثال آب در ۲۰ درجه سانتی گراد ویسکوزیته برابر 1cSt دارد.
گران‌روی …
 

3 . ويژگيها و خصوصيات آب – انجمن هيدرولوژي ايران
‎لزجت يا ويسكوزيته. لزجت خاصيتي از سيال است كه به موجب مقاومت در مقابل تغيير
شكل زاويه اي پديد مي آيد. اين ويژگي متاًثر از نيروي پيوستگي (رابطه بين
مولكولهاي همجنس) و چسبندگي (ارتباط بين مولكولهاي همجنس) مولكولهاست. آب يك سيال
نيوتوني محسوب مي شود زيرا رابطه ميان تنش برشي و تغيير شكل آن تقريباً خطي
است.[PDF]
 

4 . ضریب ویسکوزیته سینماتیک
‎خواص فیزیکی ماکروسکوپیک سیاالت. ▫. جرم. مخصوص. یا. جرم. حجمی. (Density). : can.ut.ac.ir/member/notes/…/FluidMechanics-lecture1-1394-95.pdfجرم. واحد. حجم. سیال. واحد. جرم. مخصوص. : کیلوگرم. بر. متر. مکعب. بعد. فیزیکی. :
FL-4 T 2 , ML-3. ▫. جرم. حجمی. بعضی. از. سیاالت. : ❖. آب. : 998/2. کیلوگرم. بر. متر
. مکعب. ) آب. در. شرایط. دمای. صفر. درجه. سانتیگراد. و. فشار. 760. میلیمتر. جیوه.
جدول ويسکوزيته آبImage result for ‫جدول ويسکوزيته آب‬‎Image result for ‫جدول ويسکوزيته آب‬‎Image result for ‫جدول ويسکوزيته آب‬‎Image result for ‫جدول ويسکوزيته آب‬‎Image result for ‫جدول ويسکوزيته آب‬‎[PDF]
 

5 . وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ آب
‎O. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮﻣﻮل آب ﺑﻪ ﺻﻮرت. H2O. ﻧ. ﻮﺷــﺘﻪ ﻣــﯽ ﺷــﻮد. ﻣﻮﻟﮑــﻮل آب داراى ﯾــک www.dl.yarazmoon.com/azmoon/ab-va-khavase-an.pdfﮔﺸــﺘﺎور. اﻟﮑﺘﺮﯾ ﮑﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾ ﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾ ﮑﯽ آن. اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. آب ﻣﺎﻫﯿﺘﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﻗﻄﺒﯽ
اﺳﺖ (ﮔﺎﻫﯽ. اوﻗﺎت دو ﻗﻄﺒﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد). ﺑﻪ ﻃﻮرى ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل آب. را ﺑﺎ دﯾﺎﮔﺮام ﺳﻪ ﺿﻠﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﮔﺮ اﺗﺼﺎل ﻫﺎى. O – H. ﻣﻨﺤﺼﺮا از ﻧﻮع ﮐﻮواﻻﻧﺖ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، زاوﯾـﻪ. H – O – H. ﺑﺎﯾﺴــﺘﯽ. ٩٠. درﺟــﻪ ﺑﺎﺷــﺪ.
 

6 . جداول و ضمائم – مهندسی پمپاژ رشیدی
‎جدول تغییرات وزن مخصوص برحسب درصد سیالات (70 – 100) در دماهای مختلف · جدول www.rashidipumpag.com/book/وزن مخصوص سیالات در دمای 20 سانتیگراد · جدول وزن مخصوص مواد جامد · ویسکوزیته
سینماتیک آب و گرمای ویژه در فشار و درجه حرارت های مختلف · نمودار ویسکوزیته
سینماتیک در دماهای مختلف جهت سیالات نفتی · تعیین قطر orifice برحسب دبی و
افت ارتفاع
 

7 . لزجت – شرکت پاکمن
‎24 دسامبر … و با توجه به کاهش قابل ملاحظه چگالی گازها با دما، تغییرات لزجت سینماتیکی گازها www.packmangroup.com/content/1442/لزجتبا دما زیادتر از تغییرات لزجت دینامیکی است. زمانی که وزن مخصوص آب در دمای 68.4o
F (20.2oC) برابر یک می باشد، ویسکوزیته جنبشی آب در دمای 68.4oF (20.2oC)
معادل 1.0 cSt می باشد. رابطه بین ویسکوزیته دینامیکی و جنبشی را …
 

8 . شیمی – ويسكوزيته ( لزجت)
‎مقدمه : ويسكوزيته ( لزجت) خاصيتي است كه سيال به وسيله آن در مقابل تنش برشي golsorkh-hagh.blogfa.com/post-136.aspxمقاومت مي كند .با افزايش دما لزجت گازها افزايش مي يابد اما لزجت مايعات كاهش مي يابد
اين تفاوت را مي توان با بررسي عوامل لزجت توضيح داد. هر فازي در مقابل حرکت توده
هاي خود داراي مقاومت مي باشد . اين مقاومت براي فاز گاز ناچيز و براي فاز جامد خيلي زياد

 
 

10 . گرانروی (ویسکوزیته) – سیال پیشرو ایرانیان
‎13 ژانويه … سیالات با ویسکوزیته پایین، به آسانی و به سرعت جریان می یابند (مانند آب) سیالات www.sayal.co/fa/Article/item/…/گرانروی%20(ویسکوزیته)با … در آزمایشگاه برای اندازه گیری ویسکوزیته به طور معمول از نیروی جاذبه به منظور
 NS