ناشید

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


اساسات کمپيوتر pdf
 

1 . اساسات کمپیوتر ساینس – SlideShare
‎18 آوريل … نویسنده انجنیر سید ذبیح الله موسوی.[PDF]
 

2 . ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
‎ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ. •. ﺑﻪ. ﻃﻮر. ﮐﻠﯽ. ﻋﻠﻮم. ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ. را. ﺑﻪ. ﺳﻪ. ﮔﺮوه. ﺗﻘﺴﯿﻢ. ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. : -1 ware hard. ﺳﺨﺖ. اﻓﺰار. www.khuisf.ac.ir/…/آشنایی%20با%20قطعات%20سخت%20افزار[3708337].PDFﺑﻪ: ﮐﻠﯿﻪ. اﺟﺰاي. ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ. ﻗﺎو. ﺑﻞ. ﻟﻤﺲ. ﮐﺎ. ﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺳﺨﺖ. اﻓﺰار. ﮔﻔﺘﻪ. ﻣﯿﺸﻮد . -2 soft ware. ﻧﺮم. اﻓﺰار. ﺑﻪ:
ﮐﻠﯿﻪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ. و. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. ﻫﺎﯾﯽ. ﮐﻪ. -2 soft ware. ﻧﺮم. اﻓﺰار. ﺑﻪ: ﮐﻠﯿﻪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ. و. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ.
ﻫﺎﯾﯽ. ﮐﻪ. ﺟﻬﺖ. ارﺗﺒﺎط. ﺑﺎ. ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ. و. اﺳﺘﻔﺎده. از. آن. ﺑﻪ. ﮐﺎر. ﻣﯽ. رود . -3 firm ware. ﻣﯿﺎن. اﻓﺰار. :
ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ.
 

3 . اساسات کمپیوتر | سمستر اول کمپیوتر ساینس
‎ICT-Lec-01-Int to Comp ICT-Lec-02-Gen-of-Comp ICT-Lec-03-Classification of https://bcsfirstsemester.wordpress.com/intro-to-computing/computer ICT-Lec-04-Inside-the-System-Unit.[PDF]
 

4 . آﺷﻨﺎﻳﻲ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺎ ﻛﺎ آ ﺎ
‎ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي واژه ﭘﺮدازي. ،. ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﻫﺎ ، ﭘﺎﻳﮕﺎه داده. ﻫﺎ ﻛﻪ وﻇﺎﻳﻒ را ﺑ اي ﻛﺎرﺑ shahed.ac.ir/HAGHIGHATDOOST/…/Ashnai-ch1-hardware.pdfان ﻛﺎﻣ ﻮﺗ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺪﻫﻨﺪ. ﻫﺎ ﻛﻪ وﻇﺎﻳﻒ را ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮان ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ . ▫. دو ﮔﺮوه اﺿﺎﻓﻲ دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از. : ﻧ اﻓ ا ﺷ ﻜ. ﺎ ﺸ. ا ﻛﺎ. ﻛ ﺎ ﺚ ا ﺎط ﮔ. ▫. ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺒﻜﻪ. ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﺒﺎط ﮔﺮوﻫﻲ از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮد و. ▫.
ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ. ﻛﻪ اﺑﺰار ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺪ. ﮕ. ﻧ ﺎن ﻗ ا ﺪ ﺪ ﮔ اﺿﺎﻓ.[PDF]
 

5 . ﭘوھﻧﺣﯽ ﮐﻣﭘﯾوﺗر ﺳﺎﯾﻧس
‎ﮐﺮﯾﺪﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺖ. 6. ﻓﺰﯾﮏ 1. 3. 2. 2. CSS012. ﻧﺪارد. اﺳﺎﺳﯽ. 1. 18. 288. 18. 14. 8. 2. 47. gawharshad.edu.af/dari/wp…/مجموع-مضامین-انجنیری-نرم-افزار.pdf752. 3. 79. 1264. 1. اﺳﺎﺳﺎت ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮ2. 4. 3. 2. CSS013. اﺳﺎﺳﺎت ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮ 1. اﺳﺎﺳﯽ. 4. 8. 128.
2. رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺠﺰا. 3. 2. 2. CSS014. رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ. اﺳﺎﺳﯽ. 152. 2432. 3. ﻓﺰﯾﮏ 2. 3. 2. 2.
CSS014. ﻓﺰﯾﮏ 1. اﺳﺎﺳﯽ. 4. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ 2. 2. 2. –. GE002. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ 1. ﻋﻤﻮﻣﯽ.[PDF]
 

6 . ﭘوھﻧﺣﯽ ﮐﻣﭘﯾوﺗر ﺳﺎﯾﻧس
‎CIS011. ﻧﺪارد. اﺳﺎﺳﯽ. 2. 49. 784. 18. 15. 6. 3. 78. 1248. 4. 7. 112. 1. اﺳﺎﺳﺎت ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮ2. 4. gawharshad.edu.af/dari/…/مجموع-مضامین-تکنالوژی-معلوماتی.pdf3. 2. CSI012. اﺳﺎﺳﺎت ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮ 1. اﺳﺎﺳﯽ. 150. 2400. 2. رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺠﺰا. 3. 3. –. CSI013.
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ. اﺳﺎﺳﯽ. 3. ﻓﺰﯾﮏ 2. 3. 2. 2. CSI014. ﻓﺰﯾﮏ 1. اﺳﺎﺳﯽ. ﻧﺎم ﻣﻀﻤﻮن. ﺗﻌﺪاد ﮐﺮﯾﺪت.
ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻋﺎت. ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز. ﮐﺪ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ. 4. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ 2. 2. 2. –. GE002. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ 1.
ﻋﻤﻮﻣﯽ. 1.
 

7 . دانلود pdf مبانی کامپیوتر – بکس کامپیوتر 204
‎دانلود کامل کتاب در اینجا ,دانلود pdf مبانی کامپیوتر,بکس کامپیوتر 204.204iha.rozblog.com/tag/دانلود+pdf+مبانی+کامپیوتر 

8 . اساسات کمپيوتر pdf – زرین پندار
‎اساسات کمپيوتر pdf. 1 . اساسات کمپیوتر ساینس – SlideShare 18 آوريل … zarinpendar.ir/اساسات-کمپيوتر-pdf/نویسنده انجنیر سید ذبیح الله موسوی.[PDF]. 2 . آﺷﻨﺎﻳﻲ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺎ ﻛﺎ آ ﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي
 

9 . ﻛﺎرﺑﺮدي. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي واژه ﭘﺮدازي. ،. ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﻫﺎ ، ﭘﺎﻳﮕﺎه داده. ﻫﺎ ﻛﻪ وﻇﺎﻳﻒ را ﺑ اي ﻛﺎرﺑ shahed
را ﺑﺮاي ….ac.ir/HAGHIGHATDOOST/…/Ashnai-ch1-hardware.pdfان ﻛﺎﻣ ﻮﺗ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺪﻫﻨﺪ. ﻫﺎ ﻛﻪ وﻇﺎﻳﻒ  

10 . ۱ اصول کامپیوتر مبانی کامپیوتر و برنام‌هسازی – دانشگاه شهید بهشتی
‎5 دسامبر 2010 … اصول کامپیوتر ۱ / مبانی کامپیوتر و برنام‌هسازی. 12/11/10. 02:09 AM. 1. اصول facultymembers.sbu.ac.ir/katanforoush/…/fcs1_fa89_sbu_lec15.pdfکامپیوتر. ۱. مبانی کامپیوتر و برنام‌هسازی. «جلس‌هی پانزدهم». دانشکد‌هی علوم ریاضی
 NS